• شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی
• پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
• شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
• ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی
• سایت مرجع طب سنتی ایران
گیاهان دارویی - سایت سلامتی شما
انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
انجمن تحقیقات طب سنتی ایران
پایگاه جامع علوم و فناوری گیاهان دارویی ایران
پژوهشکده گیاهان و مواداولیه دارویی دانشگاه شهید بشتی
فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی